150409 Styrelsemöte protokoll och minnesanteckningar