Rapporter

Röda korset om pandemin i utsatta områden

Röda Korset har i en rapport analyserat hur pandemin påverkat olika områden. Ett exempel är Sofielund i Malmö. Hur har coronapandemin drabbat människor i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och i vilken roll lokalt engagemang och samverkan har spelat för krishanteringen i områdena?

Rapporten ger en fördjupad bild av de insatser som har gjorts och de behov som framkommit i några bostadsområden med särskild utsatthet i Sverige under pandemin.

Malmö stads uppföljning av de globala målen i Agenda 2030

BID-processen i Malmö har varit delaktig och bidragit till Malmös första Voluntary Local Review (VLR) om uppföljning av arbetet med FN:s lobala mål, genom att dela med oss av fallstudier. Se sidan 68. I bilaga 2 presenteras slutsatser kring målen.

VLR Malmö godkändes nyligen av kommunstyrelsen i Malmö (se pressmeddelande här).

Den 8–15 juli 2021 anordnar FN sitt High Level Political Forum i New York, High-Level Political Forum 2021 (HLPF 2021): Sustainable Development Knowledge Platform. Men innan är det en hel del andra lanseringsevent på gång:

  • Nyligen skickade regeringen in sin nationella granskning, en VNR, till New York, tillsammans med de lokala granskningar som Malmö, Stockholm, Uppsala och Helsingborg har genomfört.
  • Den 17 juni kl. 13.15–14.45 är det nationellt lanseringsevent
  • Den 22 juni kl 10.00–11.30 anordnar SKR ett webinarium  ”Det hållbara Sverige skapas lokalt” Även SKR har genomfört en frivillig granskning, en VSR (Voluntary Subnational Review). SKR:s rapport, ”Det hållbara Sverige skapas lokalt” syftar till att komplettera och stärka kopplingen mellan lokal och nationell nivå. Välkommen till ett webbinarium där SKR, de fyra städerna samt fler gäster diskuterar lärdomar och insikter utifrån de frivilliga granskningarna. Sista anmälningsdag: 20 juni. Mer information och anmälan här.

 

Malmö mot diskriminering släpper rapport om bostadsmarknader

Här hittar ni Malmö mot diskriminerings senaste rapport för förebyggande insatser mot diskriminering på bostadsmarknaden (pdf). Den publicerades i år och leder till att bland annat en forskningscirkel med bostadsbolag dras igång. Informationsmaterialet om bostadsdiskriminering kommer fortsätta spridas i samverkan med RIKC, Romskt informations- och kunskapscenter.

 

Rapport om ungdomars upplevelse av trygghet

Ungdomar i Sofielund och Rosengård är generellt trygga, men det finns vissa platser som upplevs otrygga. Ungdomar pekar även ut konflikter mellan skolor och gängkriminalitet på vissa platser.

Det är en del slutsatser i rapporten från Malmö universitet om ungas upplevelser i den offentliga miljön. Läs rapporten här (pdf).

 

Landskrona på rätt väg

Ladda ner Gunnar Blomé och Kerstin Annadotters rapport om urbant utvecklingsarbete i Landskrona med fokus på balanserad gentrifiering i samverkan (pdf).

 

Så påverkas föreningslivet i Malmö av coronapandemin

Även föreningslivet påverkas av coronapandemin: Malmö ideella på Nobelvägen 23 presenterar enkät från 50 föreningar kring problem och behov.

Ladda ner en sammanställning av rapporten här.

Så blev Åre en tryggare plats

Här kan du läsa ytterligare exempel på spännande projekt som deltog i EUCPA-tävlingen, här om förebyggande arbete från Åre.

Rapport om bostadsrättsföreningars sårbarhet för ekonomisk brottslighet

Sweco har på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm undersökt bostadsrättsföreningars sårbarhet för ekonomisk brottslighet.

Läs mer här.

Rapport från forskningsstudien om översvämningar/skyfall

Fastighetsägare BID Sofielund har under 2018 och 2019 deltagit i en forskningsstudie kring bland annat översvämningar/skyfall, blå gröna lösningar med mera med Lunds universitet och ett antal kommuner i Skåne.

Här finns länkar till rapporterna samt en svensk text som inledning.

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0959652619340247?token=999A4DE9DFE026D1133CC748BB73CC3D37BC7DB90B7D921F7540449A4E6CE41B22A5FF4E2D6C23D8AA119AACFFDFC5F8

https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-019-02557-9

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10584-019-02557-9.pdf

BID Sofielund har varit en del i det arbete som presenteras i rapporten kring klimatprocesser,  Environmental and climate policy integration: Targeted strategies for overcoming barriers to nature-based solutions and climate change adaptation.

Här är en introduktion och hela rapporten hittar du här.

Kommunikationsmaterial om klimatanpassning

Fastighetsägare BID Sofielund har deltagit i en del forskningsstudier kring klimatanpassning, inte minst problematik kring översvämningar, tillsammans med Lunds Universitet. Här har universitetet samlat det svenska kommunikationsmaterialet från forskningsprojektet om kommuners och medborgares klimatanpassning.

Rapporten ”Vad är Malmö?”

”Vad är Malmö?” är en rapport som har tillkommit i en process inom Meet Malmö, en arbetsform inom Malmö stad där människor från näringsliv, akademi, ideell och offentlig sektor med olika bakgrund och kompetenser möts i processer med workshops för att hitta nya lösningar på identifierade utmaningar. Läs mer här.

Forskningsrapporten om kamerebevakning i S. Sofielund

Nu finns den slutrapport om kameror i S. Sofielund som har debatterats så mycket i medierna senaste tiden. Rapporten är ett samarbete mellan Malmö universitet, Fastighetsägare BID Sofielund och Brottsförebyggande rådet (Brå).

FreeZone och Underverket/Glokala folkhögskolan

Här kan du läsa slutrapporten om FreeZone, ett projekt från Glokala folkhögskolan som Fastighetsägare Sofielund har stött under året. Ett stort antal nyanlända flickor har deltagit i projektet.

Så här främjar NGBG-festivalen sammanhållningen i området

Läs med vad studenter från Malmö universitet har sammanställt.

Områdesvärdar – slutrapport (kortversion)

Nu är slutrapporten färdig från våra samtal kring områdesvärdar. Här kan du läsa mer i en kortversion

Filmen om Seved 2010

Här är en film som visar Seved 2010, gjord i samband med att områdesprogrammen drogs igång, de första fyra sedan tillkom Sege park. Då som nu är bilden av området mycket positiv och området har utökats till hela Sofielund från 2014 och nu ser vi framför oss fortsatt positiv utveckling. I filmen möter du bland annat kände musikern Leslie Tay från området.

Framgångsfaktorer för samverkan

ÅF har på uppdrag av Tekniska nämnden analyserat och diskuterat BID Sofielunds påverkan på Sofielunds utveckling och vilka framgångsfaktorerna för BID:ens samarbete har varit och är.

Samordnad tillsyn 2018

Olovliga boenden, illegala klubbar och livsmedelsfusk är bland det som avslöjats i Malmö stads särskilda trygghetssatsning där miljö- och hälsotillsyn, livsmedelstillsyn och bygglovsinspektion arbetar tillsammans med statliga myndigheter som Polisen, Skatteverket, Räddningstjänsten Syd och Tullen.

Här kan du läsa mer om arbete som  bland annat genomförts i Sofielund med fokus på Norra Grängesbergsgatan.

Kommunala och statliga myndigheters kontroll utgör ett starkt och tydligt verktyg i det brottsförebyggande arbetet. Det finns ett fortsatt behov av att intensifiera tillsynen på illegala verksamheter i Malmö eftersom dessa motverkar stadens sociala, ekologiska och ekonomiska utveckling och snedvrider konkurrensen i förhållande till verksamheter som sköter sig. Detta har blivit extra tydligt efter kommunens satsning på fokuserad tillsyn sedan hösten 2017, även kallat Tryggare Malmö, som beskrivs här

BIDing on cities

Ny rapport om BID:s i Malmö och USA skriven av Michael Port i sin mastersutbildning vid Lunds universitet. Rapporten är på engelska och fokuserar mycket på hur olika BID:s påverkar långsiktig hållbarhet i ett område.

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige

BRÅ:s rapport kring nuläge och analyser av det brottsförebyggande arbetet i Sverige, som publicerades under 2018.

Trygghetskommissionens rapport om BID (eller som de kallar AMP, Affärs- och MedborgarPlats). Trygghetskommissionen med Fredrik Reinfeldt i spetsen fick i uppdrag av Svensk Försäkring att se över olika partnerskapsprocesser i Sverige, exempelvis BID. En förstudie utifrån rapporten görs nu av en konsultfirma där bland annat ett kunskapscenter kring de här frågorna utreds och var det kan etableras i Sverige. Förstudien ska presenteras 12 november och vi återkommer med resultat. Här kan du läsa hela rapporten från juni 2018

Fastighetsägare och områdesutveckling: Utgångspunkter för BID Sofielund

Av Helena Bohman och Ola Jingryd vid Urbana studier på Malmö högskola, april 2015

Blågröna lösningar i Sofielund

Johanna Alkan Olsson och Helena Hansson vid Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet har studerat de problem som uppstår i Sofielund när det blir skyfall.

Om social hållbarhet i allmänhet och i Malmö i synnerhet

En studie från från fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Ämnet är kommunal planering för social hållbarhet samt Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö.

Bottom up och Top down

En uppsats från institutionen för kulturgeografi vid Lunds universitet. Uppsatsen handlar om gräsrotsorganisationers roll i kommunal planering och är en fallstudie av gatufesten på Norra Grängesberg i Sofielund i Malmö. Den fokuserar på vad kulturen och kreativiteten har för roll och vad det medför, om dessa aspekter medför begränsningar och särskilda spelregler – och möjliga konsekvenser för gräsrotsorganisationer.

Destinationsanalys Sofielund

Rapporten Destinationsanalys Sofielund är gjord av ÅF på uppdrag av gatukontoret och BID-processen i Sofielund. Den beskriver hur området runt stationen kan göras tryggare och hur vi kan skapa spännande mål som attraherar fler att besöka området.

Stadsdelsatlas Sofielund

Stadsdelsatlas Sofielund är gjord av White Arkitekter på uppdrag av gatukontoret och Fastighetsägare Sofielund. Den beskriver den mångfald av verksamheter som finns i Sofielund: 1 200 stycken.

Rapport från INTA 41-mässan i Malmö i april 2018

Läs rapporten från mässan INTA 41 den 16–17 april, som BID Sofielund var en del av.

”Utvecklingen av brott och otrygghet i norra och södra Sofielund”

En effektutvärdering av Fastighetsägare Sofielunds arbete

FoU-rapport 2017:1

Av Karl Kronkvist och Anna Karin Ivert,

Institutionen för kriminologi, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola 2017

”Arbetsintegrerade sociala företag”

Lägesrapport, utmaningar och möjliga utvecklingsområden 2016-02-15

Av Erika Augustinsson

Mötesplats Social Innovation 2016

”Komplexa problem, lokala lösningar”

En kartläggning av samverkansarbetet inom Malmö stads omådesprogram

Av Susanne Edéus

Mastersuppsats vi Statsvetenskapliga institutionen. Lunds universitet 2016

”Tillfälliga bostäder och en tillfällig vistelseort?”

En studie om kommuners förhållningssätt till lagen om gemensamt mottagande av nyanlända.

Av Linnéa Lindemann

Mastersuppsats vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 2016

”Tillsammans mot brott”

Ett nationellt brottsförebyggande program

Regeringens skrivelse 2016/17:126

”Områdesbaserad politik – möjligheter till strukturell förändring”

Lokalt utvecklingsarbete i marginaliserade bostadsområden i Malmö

Av Sandra Karlsson

Doktorsavhandling i planering och beslutsanalys, med inriktning mot urbana och regionala studier, 2016:14 KTH Kungliga Tekniska högskolan