01 nov, 2021 Möllevången Sofielund

Justitie­departe­mentet föreslår stärkt skydd för hyres­gäster och brf:er

Nu föreslår justitiedepartementet stärkt skydd för hyresgäster och brf: er i linje med vad BID Malmö har föreslagit. Fastighetsägarna föreslår fyra konkreta åtgärder för att lättare vräka kriminella lokalhyresgäster.

Jan Svärd och Hjalmar Falck från BID Malmö har krävt lagstiftning för att stoppa oseriösa fastighetsägare.

Förslagen duggar tätt nu efter den debatt som Fastighetsägare BID Sofielund och Fastighetsägare BID Möllevången dragit igång för att stärka den seriösa fastighetsmarknaden. Ett av förslagen är en certifieringsmodell för att hindra icke seriösa fastighetsägare från att hyra ut bostäder. Från BID Malmö har vi även tryckt på för att stärka skyddet för att förhindra kapning av brf: er.

Regeringen har nu lagt två förslag linje med vad BID Malmö driver i frågan. Här nedan hittar du senaste förslagen från Justitiedepartementet. Även Fastighetsägarna driver på för att det ska bli lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster genom fyra konkreta åtgärder:

– Gör det enklare att vräka kriminella lokalhyresgäster
– Hyreslagen behöver skärpas och anpassas till verkligheten
– All brottslighet behöver omfattas
– Sänk beviströsklarna

”Bostadsrättssystemet måste tryggas”

Kinesiska muren i Malmö är ett exempel på en situation som inte får hända igen.  Fler måste få möjlighet att äga sin bostad, även i områden som idag präglas av socioekonomisk utsatthet. Det kräver att bostadsrättssystemet tryggas, skriver Roko Kursar och Robert Hannah, Liberalerna, i en debattartikel i Sydsvenskan.

Läs mer

Regeringens förslag

Regeringen föreslår ett stärkt skydd för hyresgäster

Regeringen har beslutat om en lagråds­remiss med förslag att stärka skyddet för hyres­gäster. Förslagen ger ett förbätt­rat skydd bland annat när hyres­fastig­heter missköts och när hyres­lägen­heter förstörs genom brand eller lik­nande händelse.

I dag saknar hyres­gäster skydd när en lägen­het har förstörts, såvida inte fastig­hets­ägaren själv erbjuder ett nytt hyres­kontrakt. Det före­kommer också att hyres­fastig­heter missköts på ett sätt som all­varligt drabbar de boendes trygghet och hälsa.

– Regeringen före­slår därför starkare skydd för hyres­gäster som befin­ner sig i utsatta situationer. Hyres­gäster ska ha trygga och bra bostäder, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Misskötta fastig­heter är även en del av proble­met med social dumpning. Oseriösa fastig­hets­ägare köper upp otjänliga fastig­heter runtom i landet, ofta i kom­muner med minskande befolkning, för att sedan erbjuda hyres­kontrakt till personer som inte redan bor i den aktuella kommunen.

– Social dumpning är ett problem som vi måste komma till rätta med. Jag ser därför positivt på att hyres­nämnden före­slås få möjlig­het att ingripa mot oseriösa fastig­hets­ägare på ett tidigare stadium, säger civil­minister Lena Micko.

Regeringen föreslår bland annat
– att det införs en möjlig­het att ingripa mot brister i förvalt­ningen av hyres­fastig­heter på ett tidigt stadium, genom att hyres­nämnden kan vites­före­lägga fastig­hets­ägare att åtgärda bristerna
– att en hyres­gäst vars lägenhet förstörs genom brand eller liknande ska erbjudas ett nytt hyres­avtal av hyres­värden, förut­satt att det är skäligt
– att hyresgäster som får en väsent­ligt höjd hyra efter en reno­vering ska få för­bättrade möjlig­heter att ställa om till den nya hyran genom att den nya hyran ska kunna fasas in i ett lugnare tempo än vad som är fallet i dag
– att privat­personer som hyr ut ägda bostäder och bostads­rätter inte längre ska ha rätt att utan skäl säga upp ett tids­begrän­sat hyresavtal i förtid.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Stärkt skydd för bostadsrättsägare
Justitiedepartementet har i dag skickat ut ett antal förslag på remiss som stärker det rättsliga skyddet för bostadsrättsägare. Förslagen motverkar kapning av bostadsrättsföreningar och stärker skyddet för konsumenterna vid köp av nyproducerade bostadsrätter.

Det förekommer att bostadsrättsföreningar kapas, det vill säga att någon utom­stående tar kontrollen över föreningen för egen vinning. Även om det är ovanligt får det mycket allvarliga konsekvenser för bostadsrätts­innehavarna. Det finns exempel på utomstående företag som genom föreningens stadgar har tillförsäkrat sig en kvalificerad majoritet av rösterna, varefter byggnaden och ekonomin kraftigt misskötts utan att de boende kunnat ingripa.

– Ett sådant agerande innebär att de boende fråntas sin demokratiska rätt till inflytande i föreningen. Vi föreslår därför att det inte ska vara möjligt att frångå principen om lika rösträtt i en bostadsrättsförening, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I remissen ingår också flera förslag för att stärka konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter. Bland annat föreslås:

– att den som köper en nyproducerad bostadsrätt med förhandsavtal ska få klar och begriplig information om vad avtalet innebär och vilka risker som är kopplade till avtalet,
– att en betänketid införs för den som ingår ett förhandsavtal,
– att den beräknade tidpunkten för upplåtelse av lägenheten med bostadsrätt, som anges i ett förhandsavtal, snävas in och inte får avse en längre period än tre månader och
– att förhandstecknaren ska kunna säga upp avtalet vid en försening även om förseningen inte beror på att bostadsrättsföreningen varit försumlig, vilket är ett krav i dag.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.