Tryggt och säkert

Inom fokusområde Tryggt och säkert är forskning en av huvudpunkterna. Men inte alls det enda:

Forskningsrapport trygghet
Fastighetsägare Sofielund har anlitat Malmö högskola, institutionen för kriminologi, för att göra del två av ”Kartläggning av den lokala problembilden i Sofielund”. Projektet har två huvudsakliga fokusområden:

  • att följa upp det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som genomförts sedan Fastighetsägare Sofielund bildades
  • att fördjupa kunskapen om hur boende, fastighetsägare och andra näringsidkare upplever området i relation till frågor som rör trygghet, brottslighet och ordningsstörningar

Processen i korthet:

  • Uppföljning av den fastighetsägarenkät som genomfördes våren 2014 och med industriområdet som inte var med vid det första datainsamlingstillfället.
  • Kartläggning av insatser och satsningar som gjorts sedan BID initierades i Sofielund 2014, med fokus främst på de delar som har ett uttalat trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte, men även insatser som mer indirekt kan påverka trygghets- och brottsnivån i området.
  • En fördjupning kring hur boende i området upplever sitt bostadsområde i relation till frågor som otrygghet, brottslighet, kollektiv styrka och problemnivå genom intervjuer. Fokus i den här delen av projektet kommer i första hand att ligga på boende i norra Sofielund, Annelund samt Lönngården.
  • En skol-/ungdomsundersökning för att fånga ungdomars upplevelser av otrygghet, brottslighet, kollektiv styrka och problemnivå i Sofielund.
  • Arbetet slutrapporteras i form av en rapport samt vid möten och konferenser arrangerade av beställaren. En muntlig delrapportering av projektet kommer att göras efter halva projekttiden.

Särskilda insatser för ökad trygghet
Kontinuerliga möten med olika aktörer i området kommer att fortsätta och utökas. Ett mål är att ha minst sex möten i mindre områden inom Sofielund. Dessa ska utvecklas i form av trygghetsvandringar och med uppföljningar.

I möten läggs fokus på fastighetsägares och stadens möjligheter att öka den kollektiva styrkan, dvs att fler vistas ute i området.

Särskilda insatser för gatustråk
Ett prioriterat område för Fastighetsägare Sofielund är kriminaliteten och droghanteringen i området. Arbetet för att minska detta fortsätter och där är fastighetsägarna en nyckelfaktor. Under 2016 drivs frågan hårdare kring hur avtal för lokaler kan sägas upp eller hur varningar kan utfärdas för hyresgäster där det kan kopplas till kriminell verksamhet. Arbetet ska också intensifieras för att öka tryggheten i och kring gatustråken.

Trygghetscertifiering
Det finns en utarbetad mall för att trygghetscertifiera fastigheter och lokaler. Under våren 2016 arbetas förslag fram för hur kartläggning kan genomföras och under året är målet att ett antal fastigheter ska kunna trygghetscertifieras med stöd av extern konsult.

Aktuellt om detta fokusområde: