Trafik och tillgänglighet

Fastighetsägare Sofielund kommer att följa processen kring boendeparkering i området. Det är viktigt att den fullföljs för hela Sofielund under 2016. Utöver detta kommer föreningen att aktivt stödja den forskning som sker kring folkhälsoperspektivet tillsammans med Arbets- och miljömedicin, Region Syd, i Lund och gatukontoret i Malmö.

Tryggare gatustråk

Det är av stor vikt att ett par gatustråk väljs ut för att öka tryggheten. Föreningen har tillsammans med arkitekter tagit fram möjligheter för Rolfsgatan och Norra Gränges- bergsgatan. Möjligheterna för vissa insatser där kommer att diskuteras vidare med staden.

Samverkan med myndigheter kommer att öka i syfte att stödja arbetet kring att få bort felparkerade bilar, målvaktsbilar och uppställda husvagnar.

Aktuellt om detta fokusområde: