Stadsmiljö

Kv Fredriksborg
Föreningen kommer att stödja det arbete som inletts med Svenska Hus kring kvarteret Fredriksborg i området, som en del i en ERUF-ansökan. Målsättningen är att genom utvecklingen av området skapa en attraktionskraft till närområdet Sofielund genom att minska fysiska barriärer till området.

Ett initiativ från fastighetsägaren är att se på olika boendetyper i området samt skapa aktivitetsytor i området. I samtal med boende och verksamheter samlas synpunkter in.

Genom området skär ett cykelstråk som granskas speciellt för att öka tryggheten och tillgänglighet till både kvarteret och intilliggande kvarter. Stråkanalyser bör göras för att knyta samman Fredriksborg med övriga delar i området. I arbetet ingår även utvecklande av redan etablerat konst- och kulturliv.

Lättnader kring omvandlingar
Ytterligare aktiviteter som kommer att pågå i samverkan med föreningen och staden är omvandling till, och tillbyggnad av, bostäder. Aktiviteten tar utgångspunkt i att det finns många utrymmen i befintliga fastigheter med potential att omvandlas till bostäder. Det kan vara vindsutrymmen, tvättstugor, kontor och till och med industrilokaler. Det kan även finnas möjlighet att addera bostadsvolymer på och i direkt anslutning till befintliga byggnader. Här finns det ett flertal utmaningar i form av regelverk, tillgänglighet, ventilation, energieffektivitet med mera.

Fastighetsägare Sofielund bidrar med en rapport utifrån ett fastighetsägarperspektiv kring hinder och potentiella lösningar för era bostäder och sänkta trösklar till bostadsmarknaden. Här inkluderas även förtätning. Erfarenheten av dialogen med föreningen tas vidare under projekttiden till dialoger med andra grupper av fastighetsägare, kommunala förvaltningar och andra relevanta aktörer.

Vision Sofielund
Byalaget Sofia har på eget initiativ tagit fram visionsplanen ”En grön lekande stadsdel” som Fastighetsägare Sofielund vill bidra till att utveckla mer. Nya diskussioner tas kring olika insatser.

Fastighetsägare Sofielund är intresserat av att följa utvecklingen kring Rosengårdsstråket och Amiralsstaden och vill vara en aktör i arbetet. Inom stadsmiljöområdet följer föreningen även arbetet med kvarteret Kampen och kvarteret Cykeln samt möjligheten att tillsammans med Kungsleden utveckla tomt i kvarteret Cykeln.

Aktuellt om detta fokusområde: