Hållbar utveckling

Tillsammans med staden har vi nolltolerans mot oseriös fastighetsförvaltning. Omflyttningen i området är ett stort problem, och föreningen vill ha boende som trivs och känner stolthet över boendet. Arbetet med att bjuda in boendegrupper ska öka och i forskning som pågår hoppas vi få svar på hur boendet kan utvecklas.

Avtal kring FN:s klimatmål
En stor satsning pågår inom klimat, energi och kretslopp i området. E.ON, Malmö stad, VA SYD och föreningen kommer gemensamt att sträva efter att skriva en hållbarhetsöverenskommelse för området, där FN:s klimatmål anpassas till Sofielund.

Socialt ansvar
Fastighetsägare Sofielund kommer att bidra till projektet Yalla Sofielund med de kunskaper som finns inom verksamheten. Kontaktytor finns för att stödja insatser för sociala företag och att fler som står långt från arbetsmarknaden eventuellt kan erbjudas praktik.

Föreningen skapade 2015 en fond för föreningslivet i området. Under 2016 kommer uppsökande verksamhet att öka för att nå föreningar. Fastighetsägare Sofielund ska vara mer synlig i området tillsammans med boende i syfte att skapa olika utåtriktade evenemang. Till detta behöver vi anlita externt stöd.

Forskningsuppdrag
Tillsammans med Malmö högskolas institution för urbana studier fortsätter arbetet kring ”Fastighetsägares roll i områdesutveckling”. Det blir den andra rapporten som följer processen kring föreningens arbete i området.

Social hållbarhet
Arbetet kring sociala klausuler avser vi att fortsätta med, för att bidra till att minska arbetslösheten i första hand i Sofielund. Arbetet fortsätter även kring boendeproblematiken i staden.

Målet är att fastighetsägare ska kunna ge personer med försörjningsstöd ett förstahandskontrakt  direkt eller efter en prövotid. Men då behöver de fastighetsägare som godkänner försörjningsstöd som inkomst också kunna känna sig trygga med att de kan nå hyresgästens handläggare om det händer något i boendet.

För både sociala klausuler och stöd i uthyrning avser Fastighetsägare Sofielund att skapa en utvecklingsgrupp i frågorna tillsammans med staden och relevanta verksamheter.

Aktuellt om detta fokusområde: