Case Sofielund

Case Sofielund är ett treårigt projekt i samverkan med Tillväxtverket där Fastighetsägare  BID Sofielund varit drivande i att skapa möjligheter att arbeta kring två spår i området: Entreprenörskap samt fokus på Agenda 2030-målen.

BID Sofielund bidrog till att staden kunde få medel med fokus på de båda spåren projekten  och sedan 2019 har Case Sofielund 2030 arbetat med hållbar stadsutveckling i Sofielund. Genom att arbeta med de globala målen på ett lokalt plan vill vi öppna upp möjligheter för verksamheter, medborgare och fastighetsägare att tillsammans skapa en attraktiv plats för boende och besökare. Relativt små insatser i vardagen och i närmiljön kan göra praktisk skillnad lokalt och sammantaget få en stor effekt för hållbar utveckling globalt.

 

Uppdatering: Här hittar du olika metodbeskrivningar från Case Sofielund 2030

I maj 2022 avslutades projektet. Här kan ni ta del av projektets metodbeskrivningar, så kallade guidelines (pdf).

Även malmo.se har uppdaterats med flera berättelser från projektet. Ni hittar några av dem på sidan Goda exempel på miljö- och klimatsatsningar.

 

Uppdatering: Slutevent för Case Sofielund

Varmt välkommen till sluteventet för Case Sofielund 2030 som djupdykt i kopplingen mellan Agenda 2030 och hållbar stadsutveckling!

Efter tre års samverkan i Sofielund är snart projektet Case Sofielund 2030 slut. Under åren har vi testat flera metoder för lokal implementering av Agenda 2030 i området och av detta har vi lärt oss massor.

För att knyta ihop säcken anordnar vi en halvdag den 20 maj med samtal, presentationer och rundvandringar i området där resultaten går att undersöka på nära håll.

Läs mer och anmäl dig till eventet här. Anmälningssidan kommer uppdateras löpande med mer information och program för dagen.

 

Läs mer

  • Här hittar ni de slutgiltiga rapporterna för Sofielunds vattenutmaningar (pdf): del 1 och del 2, som tagits fram av konsulter från Afry, inom projektet Case Sofielund 2030, med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.Del 1 innehåller en kunskapsöversikt, baserat på kända rapporter, forskningsinsatser och intervjuer med experter.Del 2 innehåller en fördjupad kunskapsinhämtning, med hjälp av en skrivbordsstudie av material från brunnsarkivet, GIS-data från Malmö stad och ytterligare intervjuer bland annat med ett urval av fastighetsägare.För att få en fullständig bild över Sofielunds vattenutmaningar krävs ytterligare insatser, med mätningar på plats och så vidare, men rapporterna ger en god indikation över orsaker, verkningar och möjliga sätt att till viss del avhjälpa problemen med bristande avrinning på lokala översvämningsdrabbade områden i Sofielund.
  • Här kan du läsa mer om Kunskapspaket och Agenda 2030 och den medverkan som Fastighetsägare BID Sofielund har i de olika processerna kring Case Sofielund 2030.
  • Här kan läsa mer om samarbetet som vi har med Gröna Tak-institutet (Scandinavian Green Roof Institute) och anmäla dig direkt till de olika kunskapspaketen.
  • Här kan du läs mer om Naturmolnet, en trädgård och mötesplats i hörnet av Palmgatan och Rolfsgatan.
  • Här kan du läsa pressmeddelandet från Malmö stad och BID Malmö.

 

Bakgrund Case Sofielund

Det handlar om förändringsarbete och arbete med hållbar stadsutveckling i Sofielundsområdet i Malmö. Arbetet var från början tre projekt: Case Sofielund Entreprenörskap, Case Sofielund 2030 samt en avslutad förstudie: Case Sofielund Områdesvärdar.

Det övergripande målet för Case Sofielund Entreprenörskap är att stärka det lokala entreprenörskapet i Sofielund och därigenom bidra till ökad sysselsättning, tillväxt och stärkt områdesidentitet. Sofielund ska utvecklas till ett attraktivt område i staden där befolkning, civilsamhälle och näringsliv är delaktiga i förändringsarbetet. Projektmålet är att fler entreprenörer och företagare etableras; befintliga företag växer; fysiska förutsättningar för handel förbättras; samverkan mellan entreprenörer, företag och föreningsliv förbättras och förtroendet mellan lokalsamhället och kommunen stärks.

Syftet med Case Sofielund 2030 är att uppnå ett hållbart stadsområde med en djup förankring i FN:s 2030-mål. Ambitionen är att Sofielund ska bli ett pilotområde genom att vi bryter ner FN-målen till ett lokalt geografiskt avgränsat område. Syftet är också att vidareutveckla och ytterligare lokalanpassa den BID-modell som används i området. Sofielund ska bli en testbädd, en pilotplats där det går att genomföra och testa nya idéer samt ibland utmana de strukturer som kan verka hämmande i en utvecklingsprocess.

Avslutat är förstudien kring Case Sofielund Områdesvärdar som handlade om att minska klimatpåverkan i bostadssektorn genom minskad energianvändning i stadsdelen. Detta sker genom att områdesvärdar bidrar med att öka en medvetenheten kring klimat- och energifrågor hos fastighetsägare, företagare och boende. Projektets mål kan vara att fler fastighetsägare investerar i och genomför energieffektiviseringsåtgärder i befintliga bostäder, och att tunga transporter leds om till samlastningsterminalen där även avfallshanteringen sker.

 

Naturmolnet ställs ut under SSDD 19–22 maj 2022

Naturmolnet är en medskapande grön mötesplats som för samman grannskapet och de boende i området. Platsen som tidigare varit en otrygg ödetomt i decennier med en mörk historia har omvandlats till en grönskande fickpark där lokala konstnärer, boende och barn tillsammans skapat platsen.

Naturmolnet har blivit en plats för fest, konserter, lek och kärleksträffar som har väckt liv i kvarteret. Den 19–22 maj 2022 presenteras det under South Sweden Design Days (SSDD). Läs mer här.

Naturmolnet har även nominerats för Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen.

Växtvärket, BID Sofielund, Kungsleden och Malmö stad samverkar för att möjliggöra trädgårdsbygget. Satsningen är en del av Testbädd Kvarteret Trevnaden, inom projektet Case Sofielund 2030, som genomförde 2019–021 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket. Läs mer om Kvarteret Trevnaden här.