Case Sofielund

Case Sofielund är ett treårigt projekt i samverkan med Tillväxtverket där Fastighetsägare  BID Sofielund varit drivande i att skapa möjligheter att arbeta kring två spår i området: Entreprenörskap samt fokus på Agenda 2030 målen.

BID Sofielund bidrog till att staden kunde få medel med fokus på de båda spåren projekten  och sedan 2019 har Case Sofielund 2030 arbetat med hållbar stadsutveckling i Sofielund. Genom att arbeta med de globala målen på ett lokalt plan vill vi öppna upp möjligheter för verksamheter, medborgare och fastighetsägare att tillsammans skapa en attraktiv plats för boende och besökare. Relativt små insatser i vardagen och i närmiljön kan göra praktisk skillnad lokalt och sammantaget få en stor effekt för hållbar utveckling globalt.

Läs mer

Bakgrund Case Sofielund

Det handlar om förändringsarbete och arbete med hållbar stadsutveckling i Sofielundsområdet i Malmö. Arbetet var från början tre projekt: Case Sofielund Entreprenörskap, Case Sofielund 2030 samt en avslutad förstudie: Case Sofielund Områdesvärdar.

Det övergripande målet för Case Sofielund Entreprenörskap är att stärka det lokala entreprenörskapet i Sofielund och därigenom bidra till ökad sysselsättning, tillväxt och stärkt områdesidentitet. Sofielund ska utvecklas till ett attraktivt område i staden där befolkning, civilsamhälle och näringsliv är delaktiga i förändringsarbetet. Projektmålet är att fler entreprenörer och företagare etableras; befintliga företag växer; fysiska förutsättningar för handel förbättras; samverkan mellan entreprenörer, företag och föreningsliv förbättras och förtroendet mellan lokalsamhället och kommunen stärks.

Syftet med Case Sofielund 2030 är att uppnå ett hållbart stadsområde med en djup förankring i FN:s 2030-mål. Ambitionen är att Sofielund ska bli ett pilotområde genom att vi bryter ner FN-målen till ett lokalt geografiskt avgränsat område. Syftet är också att vidareutveckla och ytterligare lokalanpassa den BID-modell som används i området. Sofielund ska bli en testbädd, en pilotplats där det går att genomföra och testa nya idéer samt ibland utmana de strukturer som kan verka hämmande i en utvecklingsprocess.

Avslutat är förstudien kring Case Sofielund Områdesvärdar som handlade om att minska klimatpåverkan i bostadssektorn genom minskad energianvändning i stadsdelen. Detta sker genom att områdesvärdar bidrar med att öka en medvetenheten kring klimat- och energifrågor hos fastighetsägare, företagare och boende. Projektets mål kan vara att fler fastighetsägare investerar i och genomför energieffektiviseringsåtgärder i befintliga bostäder, och att tunga transporter leds om till samlastningsterminalen där även avfallshanteringen sker.