08 apr, 2021 Möllevången Sofielund

Barn filmar Malmö

Nu ligger hela seminariet Barn filmar Malmö från årets BUFF-festival ute. Se den här. Läs också förslaget från regeringen, längre ner på denna sida, om att ge barn större rättigheter när det gäller stadsutveckling. Det är ett förslag som stödjer vårt arbete i BID Malmö och med Pedagogisk inspiration

Sedan en tid tillbaka pågår i Malmö ett arbete med att involvera stadens yngsta invånare i en medborgardialog kring planeringen och utformningen av framtidens Malmö. Som en del av detta arbete har stadens samtliga 209 förskolor inbjudits att berätta om sin stad med hjälp av film. Tanken är att barnen själva fotograferar, ritar och berättar om sina liv i Malmö. En del i arbetet är BID Malmös projekt kring nio förskolor i våra områden kring närmiljöer.

FN:s barnkonvention antogs som svensk lag den 1 januari 2020, och filmprojektet har formulerats för att samspela med de insatser som görs i Malmö för att implementera barnkonventionen i stadens strategiska arbete. Förskolornas filmskapande med digital utrustning motiveras också av att det sedan den 1 juli 2019 anges i förskolans läroplan att barn i förskolan ska få förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens.

Arbetet med projektet presenterades vid ett seminarium på BUFF Filmfestival i Malmö den 15 mars 2021.

Projektet är ett initiativ av Pedagogisk Inspiration Malmö, en avdelning inom Malmö stad som arbetar för skolutveckling och skolforskning i Malmö stads alla skolformer, och genomförs i samarbete med produktionsbolagen Film Fatale AB och Swedish Ecstacy Film. Projektet har erhållit stöd från Atea Sverige AB, Reggio Emilia Institutet och BID Malmö.

I filmen från seminariet finns även den del där Fastighetsägare BID Sofielund och Möllevången berättar om nio förskolors arbete med närmiljön i våra områden.Speltid: 1 timma 23 minuter. Vårt inslag är cirka 30 minuter in i filmen.

Läs mer om hur vi arbetar med barnens närmiljöer

Läs regeringens pressmeddelande:

Barns rättigheter ska få större plats i stadsutvecklingen
Regeringen vill se ett större utrymme för barn och barns behov när man bygger stad. I dag hamnar sociala värden generellt långt ner på prioriteringslistan vid fysisk planering och stadsutveckling. Det här vill regeringen ändra på och har därför vidtagit ett flertal åtgärder som alla syftar till ett större genomslag för barns rättigheter.

  • Boverket får i uppdrag att ta fram en vägledning om hur FN:s barnkonvention kan tillämpas vid fysisk planering enligt plan- och bygglagen och stadsutveckling. Vägledningen ska innehålla exempel på hur barnrättsperspektivet kan tillföras och tillgodoses genom hela planeringskedjan och målgruppen är kommuner, regioner och länsstyrelser.
  • Ett förslag från Boverket remitteras och handlar om att ändra lagstiftningen inom ramen för plan- och bygglagen så att kommuner ska kunna ställa bindande krav på kvalitet, placering och storlek på friytor för lek och utevistelse. Det handlar om skolgårdar och utegårdar vid fritidshem, skolor, förskolor och liknande verksamheter. Idag är det alltför otydligt och svårt att ställa den här typen av krav och resultatet blir ofta att barns ytor blir nedprioriterade.
  • Rapporten Den hala tvålen – verktyg och metoder för social hållbar i fysisk planering publiceras. Det är en kartläggning och analys av metoder och verktyg som används för att kunna visa på och värdera sociala värden i fysisk planering enligt plan- och bygglagen och i stadsutveckling. Rapporten konstaterar bland annat att kortsiktiga ekonomiska kalkyler får alltför stort utrymme. Enligt rapporten finns ett behov av att stärka kompetensen, vidareutveckla verktyg och metoder, liksom att stärka forskning och innovation om och för social hållbarhet i fysisk planering och stadsutveckling.

De två första åtgärderna som nämns ovan svarar delvis mot rekommendationerna i rapporten, men mer kommer att behöva göras. Barnvänliga och hållbara städer är en prioriterad fråga och är också del av en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.