28 sep, 2020 Möllevången Sofielund

Regeringen ger Boverket uppdraget att utreda BID-modellen


I möten med justitieutskottets ledamöter förra året togs bland annat diskussioner upp kring utredning av BID, här med delar av BID Sofielund.

BID Sofielund och Möllevången är några som föreslagit utredning om BID i Sverige. Nu vill regeringen ge i uppdrag åt Boverket att utreda modellen.

BID Malmö – Fastighetsägare BID Sofielund och Möllevången, har vid olika möten träffat justitieutskottets s-ledamöter med riksdagsman Joakim Sandell (S) i spetsen, riksdagsman Robert Hannah (L) och kommunstyrelsens v ordf. i Malmö Roko Kursar (L) samt justitieminister Morgan Johansson(S). En fråga som debatterats flitigt då har varit att se hur BID-processen kan se ut i svensk kontext. I Malmö står den för Boende-Integration- Dialog.

Vi har då fört fram förslag på att se hur en eventuell reglering kring BIDs i Sverige kan ske, säger verksamhetschef Hjalmar Falck och ordf. i BID, Jan Svärd. Vi vill gärna se någon form av mandat kring de som är med i ett BID, vad ska respektive part gå in med och viktigast av allt hur vi råder bot på de som friåker och står utanför ett BID, men tar del av den positiva utvecklingen.

Nu har regeringen föreslagit i budgetproposition att ge Boverket i uppdrag att se hur arbetet med BIDs pågår utomlands (se även nedan text).

Det känns positivt att vi fått gehör för det här, som även Fastighetsägare Gamlestaden i Göteborg och Järva varit med och fört fram. Men vi hoppas att Boverket tar tillvara på de framgångar och erfarenheter som gjorts bland oss och att vi är med i utredningsarbetet, säger Hjalmar Falck.

Även Fastighetsägarna ser positivt på förslaget. Läs mer

Ur Regeringens budgetproposition utgiftsområde 18, sidan 28 om Business Improvement Districts:

Allt för många människor i Sverige bor i dag i områden med socioekonomiska utmaningar där människors vardag och livschanser begränsas. En framgångsrik metod i andra delar av världen för att bekämpa utanförskap och skapa tryggare bostadsområden är genom lokal samverkan mellan fastighetsägare genom så kallade Business Improvement Districts (BID), även kallat platssamverkan. BID innebär att fastighetsägare tillsammans med boende och offentliga aktörer lyfter ett område genom bl.a. investeringar i den offentliga miljön, fastigheter och i trygghetsskapande åtgärder. BID-inspirerad samverkan har successivt växt fram på några håll i Sverige i lokala varianter. Regeringen avser därför att ge Boverket i uppdrag att utifrån internationella förebilder se över eventuella hinder, t.ex. i lagstiftning, avseende fastighetsägares möjligheter att påverka ett områdes trygghet och säkerhet, utbud och kvalitet på handel och tillgång till service samt de boendes inflytande över utvecklingen i området.

Varför vill regeringen göra denna satsning?
Erfarenheter från andra länder visar att en fördel med att arbeta med modeller liknande BID är att fastighetsägare gemensamt i högre grad kan påverka ett områdes trygghet och säkerhet likväl som kvalitet på handel, service och verksamheter. Risken för så kallade ”friåkare” minskar när alla fastighetsägare som kan dra nytta av en åtgärd också på olika sätt måste bidra till denna.

Vad förväntar sig regeringen av ett uppdrag?
Ett kommande uppdrag behöver titta närmare på hur systemet med BID fungerar i andra länder och på vilket sätt sådana modeller bidrar till ökad trygghet och stärkt attraktionskraft. Dessutom behövs en översyn av i vilken utsträckning och på vilket sätt fastighetsägare i Sverige har möjlighet att påverka sin närmiljö och om det finns hinder i den nuvarande lagstiftningen som omöjliggör sådan påverkan.

Här hittar du hela budgetpropositionen


Även i möten med riksdagsman Robert Hannah (l) fördes frågan fram, här tillsammans med Roko Kursar (L) och ordf. i BID Jan Svärd