Stadgar för Fastighetsägare Möllevången

Stadgar för Fastighetsägare BID Möllevången, ideell förening
antagna vid extra årsmötesstämma 2020-03-27

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Fastighetsägare BID Möllevången, ideell förening.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Malmö.

§ 3 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att
– främja samarbete mellan fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, näringsliv och boende i Möllevången, Rådmansvången, SUS, Södervärn och Triangeln.
– aktivt medverka för samarbete med Malmö stad, polisen, akademin och andra myndigheter.
– bidra till en långsiktig ekonomisk, kulturell, miljömässig och social hållbarhet
– främja en tillitsfull dialog mellan boende, verksamma och besökare i området
– verka för seriös fastighetsförvaltning som ska bidra till trivsam och social gemenskap. Som grund för föreningens verksamhet fastställs en verksamhetsplan som innehåller konkreta mål på kort och lång sikt. Verksamhetsplanen följs upp och revideras en gång per år eller, om styrelsen så beslutar, oftare.

§ 4 Medlemsavgift och serviceavgift
Medlemsavgiften är lika för alla och fastställs av årsmötet.
För att täcka kostnaderna för den grundläggande verksamhet som är föreningens syfte betalar varje medlem en serviceavgift vars storlek fastställs av årsmötet. Avgiftens storlek sätts i förhållande till medlemmens verksamhet i området och grundas på upplåten bostads- och lokalyta eller annan beräkningsgrund som årsmötet beslutar. Serviceavgift består av tre nivåer och beslutas av årsmöte.

§ 5 Medlemskap
Medlem i föreningen kan vara flerbostads- och lokalfastighetsägare, bostadsrättsföreningar och näringsidkare. Medlemskap för näringsidkare beviljas av föreningens verksamhetschef eller föreningens ordförande. Inträde i föreningen sker genom ansökan och efter beviljande, betalning av medlems- och serviceavgift.

Medlemskap för näringsidkare beviljas av föreningens verksamhetschef eller föreningens ordförande. Näringsidkare som ej är fastighetsägare äger ej rösträtt i föreningen.

Uteslutning av medlem sker genom beslut av styrelsen, om medlems- och serviceavgift inte betalts inom föreskriven tid. Om medlem inte följer stadgarna eller i det fall styrelsen finner att medlemmen motarbetar föreningens ändamål eller skadar föreningens intresse kan medlem uteslutas.

Medlem ska meddela eventuellt utträde ur föreningen inför kommande verksamhetsår.

§ 6 Styrelse
Årsmötet väljer föreningens styrelse.
Styrelsen leder och ansvarar för föreningens verksamhet.
Styrelsen består av 5–15 ordinarie ledamöter, som väljs på ett år i taget.
Styrelsen har rätt att inom sig utse arbetsutskott och i övrigt fördela uppgifter. Styrelsen har rätt att adjungera ledamöter.
För att styrelsen ska vara beslutsför ska minst hälften av de ordinarie ledamöterna vara närvarande.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 8 Revision
Årsmötet utser en revisor för granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning.

§ 9 Röstetal

 • Fastighetsägare med bostadsuthyrning respektive lokaluthyrning betalar högsta serviceavgift per kvm för sammanslagen boyta och lokalyta, här kallad grupp A. Tillhörande grupp A äger fyra (4) röster/fastighetsägare vid årsmöte.
 • Bostadsrättsföreningar, Brf, betalar lägre serviceavgift per år, här kallad grupp B. Tillhörande grupp B äger en (1) röst/förening vid årsmöte.
 • Mindre företag med fastigheter betalar lägre serviceavgift per år, här kallad grupp C. Tillhörande grupp C äger 1 (en) röst/ företag vid årsmöte.Skillnaden i röstetal avser att kompensera de betydlig högre serviceavgifter som grupp A betalar för att underlätta för grupp B och C att bli medlemmar.

§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls årligen sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Motioner som skall behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före dagen för årsmötet. Kallelse till årsmöte sker via föreningens hemsida och e-post tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall senast två veckor före årsmötet presentera föredragningslista, motioner jämte styrelsens utlåtande samt i övrigt nödvändiga handlingar vi e-post samt på föreningens hemsida. För årsmötesbeslut fordras enkel majoritet av närvarande medlemmars röster utom i frågor rörande stadgeändring och upplösning.

På ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 4. Frågan om årsmötets utlysande
 5. Genomgång av resultat- och balansräkning för gångna verksamhetsåret
 6. Revisorns berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelsen
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för kommande verksamhetsår
 10. Fastställande av röstetal
 11. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året.
 12. Behandling av motioner.
 13. Val av föreningens ordförande
 14. Val av ledamöter till föreningsstyrelsen
 15. Val av revisor
 16. Val av två ledamöter till valberedning, varav en är sammankallande.
 17. Övrigt
 18. Mötets avslutande

§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls om styrelsen, revisor eller minst hälften av medlemmarna begär detta. Kallelse till extra årsmöte sker skriftligen senast tre veckor före extra årsmöte.

§ 12 Stadgeändring
Stadgeändring görs på ordinarie årsmöte eller extra årsmöte. Minst två tredjedelar av närvarande medlemmar ska rösta för stadgeändringen för att denna ska träda i kraft. Val sker med slutna sedlar om medlem så begär. Vid lika röstetal skiljer lotten.

§ 13 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinarie eller extra årsmöte med minst två tredjedels majoritet av närvarande medlemmar.

Vid upplösning av föreningen beslutar styrelsen om föreningens nettotillgångar, beroende på storlek av nettotillgångar, om medlen ska återbetalas till medlemmar alternativt utbetalas till ideella ändamål som styrelsen väljer.