18 jun, 2020 Sofielund

Coronapandemins effekter slår hårt mot Malmö

Läget är svårbedömt, men även försiktiga prognoser ser att arbetslösheten kommer att öka kraftigt. Vilket är extra allvarsamt för Malmö som redan idag ligger över riksgenomsnittet när det gäller arbetslöshet. I Malmö riskerar det snabbt ökande antalet nya arbetslösa dessutom förvärra situationen för de grupper som redan innan krisen stod långt från arbetsmarknaden.

När Malmö stad presenterade ett brett åtgärdspaket innehåller det såväl satsningar på ideella sektorn som till näringslivet. Men även arbetsmarknadsinsatser för att försöka på ett så effektivt sätt som möjligt möta det kraftigt ökade behovet av stöd.

Det är bra att Malmö stad kommer med ett nytt åtgärdspaket. Det finns såklart några saker som jag gärna sett att kommunledningen gått lite längre med, bland annat att förlänga efterskänkningen av avgifter för uteserveringen så att det skulle gälla för hela året. Men det är bra att kommunledningen även lyfter blicken och ser lite längre fram. Där behövs det arbetsmarknadsinsatser och strategiska satsningar på besöksnäringen. Likaså tycker jag det är viktigt att näringslivet tillsammans med kommun och ideell sektor ska samverka för ett Malmö post-corona, säger Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Syd

Mer information kan man hitta här.

https://motenmedborgarportal.malmo.se/committees/kommunstyrelsen/mote-2020-06-17

Några tydliga näringslivssatsningar är avgifter för markupplåtelser, försäljningsplatser, uteserveringar, mm kan efterskänkas. Det innebär att kommunledningen nu vill gå längre och föreslår därför att delar av anståndet efterskänks. Kommunledningen föreslår till kommunfullmäktige att besluta om avgifterna efterskänks för perioden mars-maj, vilket innebär att stöd på 4 miljoner kronor tillförs tekniska nämndens budgetram.

Vidare så föreslår kommunledningen ett utökat stöd till Minc med fokus på besöksnäringen. Minc kan på olika sätt stödja företag att ta sig igenom Corona-krisen. I projektet kommer Minc samverka med ett antal aktörer i Skåne och fokus ligger både på uppsökande verksamhet och direkt stöd. För Mincs del blir det naturligt med ett fokus på Malmö. Utöver detta kan Minc med en utökad finansiering från Malmö stad med 2 miljoner kronor under 2020 öka stödet till entreprenörer i tidiga skeden och aktivt arbeta för att öka inflödet av entreprenörer som av olika skäl fått en förändrad situation p.g.a. Covid-19.

Kommunledningen avsätter 100 miljoner kronor extra för arbetsmarknadsinsatser. Även om arbetslösheten är ett nationellt uppdrag är det viktigt att Malmö stad gör allt för att alla Malmöbor snabbt ska få det stöd de behöver för att komma tillbaka i arbete. Det innefattar extra resurser på arbetsmarknadsinsatser i kommunens verksamheter, kombinationsinsatser som innehåller utbildning, samt stöd till föreningar såsom Boost by FC Rosengård och andra civilsamhällesaktörer.

När det gäller arbetsmarknadsinsatser i kommunens verksamheter innefattar det bland annat grönskötsel i egen regi och uppväxling av antalet arbetsmarknadsanställningar. Genom att drift- och underhållsarbete av stadens grönytor, gator och torg hädanefter helt ska bedrivas i egen regi, kan Malmö stad använda verksamheten som ett offensivt verktyg och skapa arbetstillfällen för Malmöbor som annars varit beroende av försörjningsstöd. Även så utökas antalet sommarpraktikplatser.

Den politiska oppositionen har även inkommit med en del konkreta förslag som handlar bland annat om värdecheckar för att bistå lokala näringslivet, ersättning för hemkörningskostnad av mat till personer över 70 år, utökat stöd till stadens kvinnojourer.