05 maj, 2021 Möllevången

Nu är två medborgarlöften på plats

– Förhoppningen är att förändringar ska synas, säger kommunpolis Tobias Bråhammar. Foto: Roland Wirstedt

Målet är också att denna ”BID-gata”, där polisen, kommunen, Fastighetsägare BID Möllevången och andra aktörer som i samarbete gör sina speciella insatser, ska bli en modell som kan appliceras på fler ställen, både inom Möllevången och Sofielund, säger Jan Svärd, BID Malmö. Foto Martin Sörby.

Nu är ett nytt löfte till Möllevången och Rådmansvången i Malmö undertecknat. Satsningen sker i samverkan mellan polisen, Malmö stad och Fastighetsägare BID Möllevången.

Löftet för Möllevången och Rådmansvången pågår under perioden april 2021 till och med april 2022.
Medborgarlöftet till Möllevången och Rådmansvången syftar till att öka tryggheten i området och minska brottsligheten. Medborgarlöftet har ett starkt fokus på förebyggande verksamhet kopplat till barn och unga. Åtgärderna är framtagna med hänsyn till områdets aktuella lägesbild, där ett underlag är resultat från polisens årliga trygghetsmätning.

Medborgarlöftets inriktningar

  • Polisen ska arbeta brottsförebyggande genom en stark polisiär närvaro kopplat till den lokala lägesbilden.
  • Malmö stad ska arbeta med förebyggande insatser kopplat till barn och unga.
  • Fastighetsägare BID Möllevången ska arbeta med förebyggande insatser för de som bor, verkar och besöker området

– Satsningen på Möllevången och Rådmansvången är en del i att möta det behov som påvisades genom trygghetsmätningarna, säger Åsa Nilsson, chef lokalpolisområde Malmö Norr. Polisen kommer att öka närvaron i syfte att bland annat minska den öppna narkotikahandeln och öka tryggheten för medborgarna.

– Polisen kommer att ha ett ökat fokus mot barn och unga i syfte att ingripa tidigt för att minska risken för att de dras in i kriminella miljöer. Det är en tydlig prioritering som ska prägla arbetet i området. Den ökade närvaron ska även bidra till att etablera kontakt med boende och näringsidkare i området. Det är viktigt att skapa relationer som stärker förtroendet för polisen, .

– Vi har i samarbete med andra satt in en rad åtgärder för att snabbt minska antalet brott och öka trivseln på Möllevången och däromkring. Det är av största vikt att vi samtidigt satsar på förebyggande insatser, som förhindrar barn och unga från att hamna i kriminalitet, för att lyckas med en förändring på lång sikt. Vi har lyckats vända utvecklingen i andra delar av staden

– Jag är övertygad om att vi lyckas även här, säger Sedat Arif ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, Malmö stad.

– Målet är att alla ska känna en behaglig trivsel och trygghet i sin vardag – dygnet runt. Precis som de flesta av oss vi vill, säger Jan Svärd, BID Malmö.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet från Polisen och även nyhet (bakom betalväg) i Skånska dagbladet.

Ett arbetssätt och en modell

Trots ett 60-tal verksamheter, bostäder, uteserveringar och att gatan förvandlas till sommargata en gång om året, upplevs Ängelholmsgatan på Möllevången som otrygg och osäker. Enligt polis, boende och aktörer på gatan har bland annat klottret, nedskräpningen och den öppna droghandeln ökat.

För att öka tryggheten ska Ängelholmsgatan bli en ”BID-gata” där polisen, kommunen, Fastighetsägare BID Möllevången och andra aktörer ska ta fram ett arbetssätt och en modell som senare kan appliceras på flera ställen i både Möllevången och Sofielund.

– Ängelholmsgatan har alla typer av boendeformer, olika verksamheter och det är en sommargata. Idén om att ha Ängelholmsgatan som BID-gata grundar sig i komplexiteten i området, säger kommunpolis Tobias Bråhammar som var med när idén växte fram.

– Det kändes som att vi kanske skulle börja med en liten del av stadsdelen, fortsätter han.

Jobbar mot problembild

I arbetet med att göra Ängelholmsgatan till en BID-gata ingår ett medborgarlöfte och kontinuerlig dialog med de boende kring gatan.

– Från polisens sida har vi skrivit ett medborgarlöfte. Grunden till det ligger i att man tillsammans har tittat på en lokal problembild och då åtar sig att jobba mot den bilden, berättar Tobias Bråhammar.

Han säger att tanken är att de boende på och kring gatan ska känna att de kan vara med och bidra till det trygghetsskapande arbetet.

– Vi vill engagera folk och försöka ta tillvara på kunskap, engagemang och erfarenheter från de som bor och verkar längs gatan.

En modell för Möllevången

Trygghetsmätningar som polisen har gjort i området visar att det finns problem som är specifika för Möllevången. De grundar sig i områdets komplexitet och blandning av bostäder, verksamheter, kultur- och nöjesliv och näringsidkare. Därför måste ett nytt arbetssätt tas fram som är anpassat efter områdets förutsättningar.

– Möllevången är en naturlig samlingsplats dit folk kommer från olika delar av Malmö, men även utifrån, för att handla frukt och grönt, ta del av utelivet och nöjeslivet. Det skiljer sig från ett ytterområde, som har andra utmaningar, menar Tobias Bråhammar.

Utvärdering om ett år

I mars nästa år ska arbetet på Ängelholmsgatan utvärderas. Det är först då man kommer kunna se den tänkta effekten av det arbete som har utförts inom ramen för medborgarlöftet. Under den tiden planerar samtliga aktörer att ha ökat fokus på gatan.

–Förhoppningen är att de som bor längs Ängelholmsgatan kommer uppleva en förändring i känslan av trygghet, säger Tobias Bråhammar.

Text: Sandra Björklund Qvarfordt